WEDDING REGISTRY

Abby Koropatnicki
&
Ryan Koropatnicki

Montpelier, NDJuly 05, 2014