WEDDING REGISTRY

Glorissa Velez
&
Steven Filippi

Middletown, NYMarch 17, 2012