WEDDING REGISTRY

Michelle Svensson
&
Matthew Franchino

Stony Point, NYJune 22, 2012